دانلود چارت درسی کلیه رشته ها

مقطع کاردانی مقطع کارشناسی ناپیوسته مقطع کارشناسی پیوسته مقطع کارشناسی ارشد
کاردانی کارهای عمومی ساختمان مهندسی اجرایی عمران مهندسی عمران مهندسی عمران گرایش سازه
کاردانی برق صنعتی مهندسی تکنولوژی برق - قدرت مهندسی برق مهندسی برق گرایش سیستم های قدرت
کاردانی نرم افزار مهندسی تکنولوژی نرم افزار مهندسی کامپیوتر
کاردانی نقشه کشی معماری کارشناسی ناپیوسته معماری کارشناسی حقوق
مهندسی شهرسازی
کارشناسی ناپیوسته حسابداری
مهندسی تکنولوژِی نقشه برداری
کارشناسی ناپیوسته علوم ورزشی